Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Όροι Χρήσης Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο αυτό, θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

Πλήρης πολιτική

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η HELILAND λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συνδρομητών και χρηστών των υπηρεσιών της και των ιστοσελίδων της. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

 

1. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Τα στοιχεία της Εταιρείας μας που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα των χρηστών, τα οποία επεξεργάζεται για την παροχή των υπηρεσιών της, έχουν ως ακολούθως:

Επωνυμία: ΑΔ. ΚΑΠΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ - HELILAND.COM - HELILAND DRONE ACADEMY
Διακριτικός Τίτλος: HELILAND.COM, HELILAND DRONE ACADEMY
Έδρα: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6, ΑΛΙΜΟΣ, 17455, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ: 210 95 98 448

Υπευθύνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ορίζεται ο υπόλογος Διευθυντής (accountable manager) του Εκπαιδευτικού Κέντρου : Αδαμάντιος Καπαρός.

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών μπορείτε να απευθύνεστε στο elearning@heliland.com  

 

2. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από τη HELILAND, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών, χρηστών των υπηρεσιών της και των ιστοσελίδων. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Η HELILAND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο elearning.heliland.com

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι παρόντες όροι.

 

3. Μέτρα Ασφαλείας

Η HELILAND έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα η HELILAND εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

4. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Παράλληλα, η HELILAND εφαρμόζει και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά. Ενδεικτικά:

 

5. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 

6. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η HELILAND συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά:

i. προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου (ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων), αντίγραφο άλλων τυχόν πιστοποιητικών επάρκειας (όταν είναι αυτό κατά νόμο απαραίτητο για την εγγραφή σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης που το απαιτεί), διεύθυνση email, username, password, πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, δ/νση αποστολής προϊόντος/υπηρεσίας, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής, τα οποία:

·         παρέχετε εσείς οι ίδιοι είτε με τη συμπλήρωση σχετικών πεδίων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της HELILAND (heliland.com, academy.heliland.com, elearning.heliland.com)

·         αφορούν τις επικοινωνίες σας με τη Γραμματεία και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HELILAND, που πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως,

·         καταχωρείτε εσείς οι ίδιοι με την είσοδο και χρήση του ιστοτόπου της heliland.com, academy.heliland.com, elearning.heliland.com και , κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), κατά την αγορά υπηρεσιών της HELILAND.

·         αφορούν καταγγελίες ή/και παράπονα δικά σας ή/και τρίτων σε αρμόδιες διοικητικές, αστυνομικές, εισαγγελικές, δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές,

ii. οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία χρεώσεων των υπηρεσιών της HELILAND, στοιχεία εξόφλησης λογαριασμών εκπαιδευτικών πακέτων, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, από τη μεταξύ ημών σύμβαση και την εκτέλεση αυτής,

·         τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι,

·         τα έχουμε λάβει από εταιρείες ελέγχου πιστοληπτικής φερεγγυότητας

Η HELILAND υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (αιτήσεις εγγραφής, φύλλο προόδου εκπαιδευομένου, πρόοδο και βαθμολογίες μαθημάτων, βαθμολογίες εξετάσεων και οπτοκοακουστκά δεδομένα για ταυτοποίηση σας κατά τη διενέργεια on-line εξετάσεων) για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση σας ή λαμβάνετε εν γένει υπηρεσίες από τη HELILAND και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά από την ΥΠΑ σχετικά με την εκπαίδευσή σας για την απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή ΣμηΕΑ από την ΥΠΑ. Η HELILAND οφείλει και μετά τη λήξη της σύμβασης / συνδρομής σας  να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα για εύλογο χρονικό διάστημα οριζόμενο από την ΥΠΑ για διαβίβαση προς και έλεγχο από την ΥΠΑ μέχρι την οριστική έκδοση του πιστοποιητικού σας. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω δεδομένα θα καταστρέφονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία με το πέρας δώδεκα (12) μηνών από την εγγραφή σας.

 

7. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η HELILAND δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

·         για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ή

·         για τους σκοπούς της πραγματοποίησης της παρεχόμενης εκπαίδευσής και εξέτασης σας για την απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή ΣμηΕΑ από την ΥΠΑ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο και τη συλλογή και επεξεργασία όλων των απαραίτητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την μεταβίβαση αυτών προς την αρμόδια αρχή (ΥΠΑ), συμπεριλαμβανομένων και οπτικοακουστικών δεδομένων της ταυτοποίησης σας κατά τη διαδικασία των on-line εξετάσεων ΣμηΕΑ ή

·         για τη χρέωση και πληρωμή των προγραμμάτων εκπαίδευσης σας, ή

·         προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της, ή

·         για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της, ή

·         σε κάθε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, όπως ενδεικτικά για λόγους σωστής λειτουργίας των προϊόντων και υπηρεσιών της HELILAND,

Στο ως άνω πλαίσιο:

α. Η HELILAND λαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε. Τα προσωπικά δεδομένα σας δύναται να διαβιβάζονται στην αρμόδια αεροπορική αρχή (ΥΠΑ) στο πλαίσιο της θεσπισμένης διαδικασίας για την εκπαίδευσή σας και την απόκτηση του πιστοποιητικού σας και σε τυχόν συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, σύμφωνα με τις μεταξύ ημών συμβάσεις, για το σκοπό της παροχής της των υπηρεσιών εκπαίδευσης και διασφάλισης της αξιοπιστίας της διαδικασίας εξέτασής σας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΥΠΑ.

Τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και οι πληροφορίες που παράγονται από τη χρήση των υπηρεσιών , τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Η HELILAND με σκοπό τη βελτίωση της παροχής των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών της και της παροχής σχετικών προνομίων και προσφορών προς όφελος των συνδρομητών της. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα δύνανται να πραγματοποιούνται έρευνες ικανοποίησης των συνδρομητών με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και υπηρεσιών υποστήριξης συνδρομητών και τη διερεύνηση των τυχόν προβλημάτων που οι συνδρομητές μας δύνανται να αντιμετωπίζουν. Η HELILAND προκειμένου να παρέχει ποιοτικές και δίκαιες υπηρεσίες που αποσκοπούν, αφενός, στην ορθή και επωφελή για τον καταναλωτή εκτέλεση της σύμβασης, αφετέρου, στην επιδίωξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας, προς όφελος των συνδρομητών της, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωσή σας πριν από τη λήξη του συμβολαίου σας ή τη λήξη του προγράμματος εκπαίδευσής σας. Επιπλέον, για τους ίδιους σκοπούς, η HELILAND επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας υποβάλει προτάσεις και προσφορές που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών μεγιστοποιώντας για εσάς τη σχέση κόστους-οφέλους της καταναλωτικής σας δαπάνης.

β. Η HELILAND σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα μεταδεδομένα που προκύπτουν για λόγους τιμολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων και παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε τα προσωπικά δεδομένα σας στην αρμόδια αεροπορική αρχή, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως,  χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας. Επίσης, η HELILAND έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμό απάτης, για τον έλεγχο της ορθότητας τιμολόγησης, καθώς και για την αποτροπή υψηλής ασυνήθιστης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

γ. Η HELILAND, είτε κατόπιν σχετικής νόμιμης συγκαταθέσεώς σας, είτε στο πλαίσιο ειδικότερων εννόμων συμφερόντων της, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου υφίσταται ενεργή πελατειακή σχέση, δύναται, με σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την πάντα επίκαιρη ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε ή για λόγους εμπορικής έρευνας ή/και εμπορικής προώθησης ή τέλος για λόγους βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.

 

8. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο κατάστημα της HELILAND, άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως:

δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα,

δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας,

δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της HELILAND

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα πρέπει να μεταβείτε στο κατάστημα HELILAND, απαραιτήτως με το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν έχετε πρόσβαση σε ένα κατάστημα HELILAND, δύναστε:

είτε την αίτηση να την υποβάλει πρόσωπο με δική σας εξουσιοδότηση (με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ΑΤ). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται πέραν της εξουσιοδότησης, αντίγραφα αμφοτέρων των ταυτοτήτων, του εξουσιοδοτούντα και του εξουσιοδοτούμενου,

είτε με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR», στη διεύθυνση:

HELILAND.COM, HELILAND DRONE ACADEMY
Έδρα: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6, ΑΛΙΜΟΣ, 17455, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ: 210 95 98 448

Στην περίπτωση αυτή η επιστολή-αίτημα θα πρέπει (i) να φέρει γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Αστυνομία και (ii) να επισυνάπτεται αντίγραφο-φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα.

Η HELILAND θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Η HELILAND θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η WIND θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από την HELILAND ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Τέλος, διατηρείτε και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Για την από μέρους της HELILAND επίλυση οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας στο email: elearning@heliland.com

 

11. Cookies

Η ιστοσελίδα μας και οι λοιπές ηλεκτρονικές πλατφόρμες της εταιρείας μας λειτουργούν με ηλεκτρονικά μπισκότα (cookies). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις σχετικές ιστοσελίδες μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος «academy.heliland.com» και η εκπαιδευτική πλατφόρμα «elearning.heliland.com» που εφεξής θα αναφέρονται ως «ο ιστότοπος»,  έχουν δημιουργηθεί από την εταιρία «ΑΔ. ΚΑΠΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» («Heliland.com» – «Heliland Drone Academy») με σκοπό την πώληση προϊόντων προγραμμάτων εκπαίδευσης και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων χειριστών ΣμηΕΑ σύμφωνα με το εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την απόκτηση πιστοποιητικών ικανότητας χειρισμού ΣμηΕΑ, καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών / υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας.

Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

1. Στοιχεία HELILAND

Τα στοιχεία της Επιχείρησής μας έχουν ως ακολούθως:

Επωνυμία: ΑΔ. ΚΑΠΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ - HELILAND.COM - HELILAND DRONE ACADEMY
Διακριτικός Τίτλος: HELILAND.COMHELILAND DRONE ACADEMY
Έδρα: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6, ΑΛΙΜΟΣ, 17455, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ: 210 95 98 448

 

2. Αντικείμενο

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η HELILAND διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους χρήστες του διαδικτύου.

Μέσω του Ιστοτόπου academy.heliland.com και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.heliland.com η HELILAND παρέχει υπηρεσίες αγοράς προγραμμάτων εκπαίδευσης και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων χειριστών ΣμηΕΑ σύμφωνα με το εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την απόκτηση πιστοποιητικών ικανότητας χειρισμού ΣμηΕΑ. Το αντικείμενο των παρόντων όρων χρήσης συμπεριλαμβάνει την επιγραμμική πώληση προϊόντων / υπηρεσιών, που ρυθμίζονται επιπρόσθετα και από ειδικότερους όρους πώλησης, στους οποίους κάθε φορά συναινείτε πριν την κατάρτιση της κάθε σύμβασης.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο academy.heliland.com και  elearning.heliland.com

 

3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

α) «Εμπορικές επικοινωνίες» - όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της Επιχείρησής μας στους πελάτες μας.

β) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου academy.heliland.com και elearning.heliland.com, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

γ) «Προϊόντα» - Τα προϊόντα προγραμμάτων εκπαίδευσης χειριστών ΣμηΕΑ, που παρέχονται ως δεκτικά σε πρόταση παραγγελίας από την Εταιρεία μας μέσω του Ιστοτόπου academy.heliland.com.

δ) «Υπηρεσίες» - οι υπηρεσίες εκπαίδευσης χειριστών ΣμηΕΑ που παρέχονται από την Εταιρεία μας μέσω του Ιστοτόπου academy.heliland.com.

ε) «Χρήστης» - ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου academy.heliland.com.

 

4. Διαδικασία Παραγγελιών

Μέσω του επιχειρηματικού ιστοτόπου academy.heliland.com η Επιχείρησή μας παρέχει στους χρήστες του Ιστοτόπου την δυνατότητα παραγγελίας και αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών σε λιανική βάση. Στα πλαίσια της παροχής των παραπάνω Προϊόντων / Υπηρεσιών, κατόπιν της δημιουργίας του προσωπικού του λογαριασμού, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να εκτελεί παραγγελίες καθώς και να προβαίνει σε αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών, τα οποία προσφέρονται προς πώληση από την Επιχείρησή μας και παρουσιάζονται ως διαθέσιμα επί του Ιστοτόπου.

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών επί του Ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάθεσης παραγγελιών. Για τον λόγο αυτόν τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησής μας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή για το άμεσο της εκτέλεσης των παραγγελιών. Η HELILAND διατηρεί οποτεδήποτε το απόλυτο δικαίωμα απόρριψης υποβληθέντων παραγγελιών χωρίς την υποχρέωση παροχής σχετικής αιτιολογίας υπό την προϋπόθεση άμεσης επιστροφής τυχόν καταβληθέντων ποσών.

Η σύμβαση πώλησης προϊόντων μεταξύ της Επιχείρησής μας και του εκάστοτε χρήστη καταρτίζεται κατόπιν (α) κατάθεσης από αυτόν σχετικής ολοκληρωμένης παραγγελίας, που επέχει θέση πρότασης και (β) αποδοχής της παραγγελίας αυτής από την Εταιρεία με την αποστολή αντίστοιχης ηλεκτρονικής επιστολής προς τον τελευταίο. Η ηλεκτρονική αυτή επιστολή λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από τον χρήστη κατά τη χρονική στιγμή που αυτός αποκτά πρόσβαση σε αυτή.

Με την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης η Επιχείρησή μας έχει την υποχρέωση να παραδώσει το πωλούμενο προϊόν και ο χρήστης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το τίμημα, όπως αυτό αναγράφεται κατά τη διαδικασία κατάθεσης της παραγγελίας. Η Επιχείρησή μας διατηρεί την κυριότητα του πωλούμενου προϊόντος και μετά την παράδοση αυτού υπό την αίρεση πλήρους αποπληρωμής του συμφωνημένου τιμήματος από τον χρήστη. Σε περίπτωση υπερημερίας του χρήστη η Εταιρεία έχει το δικαίωμα είτε να απαιτήσει το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ζητώντας την απόδοση του πράγματος στην κατάσταση, που αυτό βρισκόταν, όταν παραδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση, από το χρονικό σημείο της παράδοσης την ευθύνη για την κατάσταση του πράγματος φέρει ο χρήστης.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ακολουθείτε τα σχετικά τεχνικά βήματα της διαδικασίας υποβολής. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας θέτουμε στη διάθεσή σας τεχνικά μέσα για την επισήμανση και διόρθωση τυχόν λαθών κατά τον ηλεκτρονικό της χειρισμό, όπως τη δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενα τεχνικά βήματα πριν την τελική της κατάθεση.

Οι τιμές που αναγράφονται εντός του Ιστοτόπου αποτελούν το ακριβές αντίτιμο πώλησης των κατά περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες τυχόν παραβόλων ή λοιπών εξόδων του δημοσίου για την έκδοση των πιστοποιητικών. H HELILAND διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγή των αναγραφόμενων τιμών, χωρίς όμως τέτοιες αλλαγές να επηρεάζουν την τιμολόγηση ήδη υποβληθέντων παραγγελιών, για τις οποίες έχει αποσταλεί σχετική αποδοχή της Επιχείρησής μας.

Μετά την καταβολή από μέρους σας του σχετικού αντιτίμου επέρχεται η ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης και η Επιχείρησή μας εκδίδει και σας αποστέλλει ειδοποίηση και σχετικό παραστατικό με email. Η Επιχείρησή μας δεν έχει υποχρέωση για την έκδοση άλλου τύπου φορολογικών παραστατικών καθώς και για την αποστολή τους σε έντυπη μορφή είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

 

5. Τρόποι Πληρωμής

Η Επιχείρησή μας δέχεται την αποπληρωμή ποσών για την αγορά Προϊόντων μέσω του ιστότοπου academy.heliland.com  με την μεθοδο της Επιγραμμικής υποβολής και χρέωσης χρεωστικών / πιστωτικών καρτών.

Για την αγορά των Προϊόντων μας μέσω του Ιστοτόπου η Επιχείρησή μας δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Diners, Maestro & American Express. Οι συναλλαγές σας εντός του Ιστοτόπου προστατεύονται από τελευταίας τεχνολογίας συστήματα online ασφαλείας (3D Secure, SSL/TLS και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Η Επιχείρηση μας δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της συνεργαζόμενης τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον ιστοτόπο academy.heliland.com σε ιστοσελίδα ευθύνης της εν λόγω τραπεζικής Επιχείρησης.

Με την απόδοση των παραγγελλόμενων Προϊόντων και την καταβολή από πλευράς του Πελάτη του σχετικού αντιτίμου η σύμβαση πώλησης προϊόντων ολοκληρώνεται και η Επιχείρησή μας δε φέρει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη απέναντί στον Πελάτη πέραν όσων ρητώς προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης και την καταβολή από μέρους του Πελάτη του σχετικού αντιτίμου η Επιχείρησή μας εκδίδει και αποστέλλει στον Πελάτη σχετικό παραστατικό σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιχείρησή μας δεν έχει υποχρέωση για την έκδοση άλλου τύπου φορολογικών παραστατικών καθώς και για την αποστολή τους σε έντυπη μορφή είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

 

6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου academy.heliland.com και elearning.heliland.com  και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, εκπαιδευτική ύλη και προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησής μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Κανένα περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look & feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την Επιχείρηση, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ' ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

7. Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η Επιχείρησή μας σας παρέχει άδεια εξάμηνης (6 μήνες) πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου elearning.heliland.com από την ημερομηνία αγοράς και ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού σας προγράμματος στην πλατφόρμα elearning.heliland.com. Μπορείτε να κάνετε χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Heliland Drone Academy. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς σε εσάς με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της Επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης.

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε συλλογή και χρήση αγγελιών ή/και οποιωνδήποτε άλλων καταχωρήσεων, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση με πρακτικές data mining, robots, ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους όρους, η παρούσα άδεια χρήσης θα τερματίζεται αυτομάτως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση από εμάς.

Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη HELILAND για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

8. Προσωπικός Λογαριασμός

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε στην πληρότητά τους τις υπηρεσίες μας ή να εκτελείτε συναλλαγές μαζί μας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό και συμφωνείτε να εισάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται για τη δημιουργία του.

Αν εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας, έχετε την υποχρέωση για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του προσωπικού σας κωδικού και λογαριασμού. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού σας κωδικού καθώς και χρήσης του χωρίς άδειά σας έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα. Επίσης έχετε καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες μοιράζεστε μαζί μας, ενώ οφείλετε με δική σας πρωτοβουλία να τις διορθώνετε και να τις επικαιροποιείτε σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί, εισερχόμενοι στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι στους Χρήστες μας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από Χρήστες μας ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές. Εκτός αν αντιθέτως συμφωνηθεί με την Επιχείρησή μας, έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό. Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού είτε για λογαριασμό άλλου προσώπου είτε με σκοπό την κλοπή ταυτότητας άλλου προσώπου.

Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας για τον τερματισμό του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

 

9. Ανήλικοι Χρήστες

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η Επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

 

10. Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησής μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της Επιχείρησής μας, όπως αυτό είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο , για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς μας

Ο Ιστότοπος academy.heliland.com ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Επιχείρησης και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του academy.heliland.com σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.

 

11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της HELILAND, όπως ισχύει επικαιροποιημένη, ακολουθώντας το σύνδεσμο: ……..

Επίσης, κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών, οι χρήστες του academy.heliland.com παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων:

α. Κατά την είσοδο και χρήση :
Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address), δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου., πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών, δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.

β. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) :
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

γ. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού :
Ψευδώνυμο (username), κωδικός Εισόδου (password), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)., ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας.

δ. Κατά την αγορά υπηρεσιών της Επιχείρησής μας :
Πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων / υπηρεσιών, πλήρη προσωπικά στοιχεία, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, διεύθυνση, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής, λοιπά προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τυχόν απαιτούμενα λοιπά υποχρεωτικά πιστοποιητικά κλπ.

Επίσης, όταν μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, η Επιχείρησή μας θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς εσάς μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα που αυτοβούλως μας υποδεικνύετε με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

Η Επιχείρησή μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την Επιχείρηση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Επιχείρησή μας υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (αιτήσεις εγγραφής, φύλλο προόδου εκπαιδευομένου, πρόοδο και βαθμολογίες μαθημάτων, βαθμολογίες εξετάσεων και οπτοκοακουστκά δεδομένα για ταυτοποίηση σας κατά τη διενέργεια on-line εξετάσεων) για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση σας ή λαμβάνετε εν γένει υπηρεσίες από τη HELILAND και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά από την ΥΠΑ σχετικά με την εκπαίδευσή σας για την απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή ΣμηΕΑ από την ΥΠΑ. Η HELILAND οφείλει και μετά τη λήξη της σύμβασης / συνδρομής σας  να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα για εύλογο χρονικό διάστημα οριζόμενο από την ΥΠΑ για διαβίβαση προς και έλεγχο από την ΥΠΑ μέχρι την οριστική έκδοση του πιστοποιητικού σας. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω δεδομένα θα καταστρέφονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία με το πέρας δώδεκα (12) μηνών από την εγγραφή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικότερα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της HELILAND, όπως ισχύει επικαιροποιημένη, ακολουθώντας το σύνδεσμο: ……..

Η Επιχείρηση ενδέχεται για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί πληροφορίες σχετικές με την εξόφληση των χρηματικών σας οφειλών στο πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργάζεται, δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την φιλοξενία και υποστήριξη του Ιστοτόπου academy.heliland.com στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας.

 

14. Περιορισμός Ευθύνης

Ο Ιστότοπος academy.heliland.com και elearning.heliland.com παρέχεται στους χρήστες του ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Επιχείρησή μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

HELILAND καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η HELILAND δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή. Η HELILAND καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η HELILAND δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η HELILAND λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ιστοσελίδων της και την ακεραιότητα του περιεχόμενου αυτών. Ωστόσο η HELILAND δηλώνει ρητά ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη στις περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων κακόβουλων επιθέσεων ή εφόσον εντοπίσει έτερη παρά το νόμο δραστηριότητα και δικαιούται να λαμβάνει κατά την απόλυτη κρίση της οιαδήποτε μέτρα προστασίας, ελεγχόμενης πρόσβασης ή ακόμα και να διακόπτει την πρόσβαση, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.

Ανωτέρα βία: Η HELILAND δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

 

15. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου, την πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτυακού καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου academy.heliland.com ή σε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

 

16. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο: 210 95 98 448

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα κάθε χρήστης του Ιστοτόπου δύναται να απευθύνεται προς την Επιχείρησή μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

HELILAND.COM - HELILAND DRONE ACADEMY
Έδρα: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6, ΑΛΙΜΟΣ, 17455, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ: 210 95 98 448
academy@heliland.com